Главна 

Благословени Божићни празници!

Ка­да је Го­спод са­здат’ хтео
Нај­ве­ћу љуп­кост чар пла­не­те,
Са­здо је јед­но ма­ло би­ће
Ко­ме је дао име: „Де­те“.

Ка­ко је див­но, љуп­ко „Де­те“,
То ма­ло би­ће, ко­је кле­ца!
На зе­мљи не­ма леп­ше сре­ће
Од оне ко­ју да­ју де­ца;

До­бро­том сво­јом де­ца зра­че
Ко прет­ход­ни­ца сјај­на зве­зда;
Де­ца су све­тлост на­ших сно­ва
И пе­сма на­шег кућ­ног гне­зда;

Де­ца су рај­ско уто­чи­ште
И кут без мр­жње, свет без зло­бе,
И ан­ђе­о­ски слат­ки жа­мор
Међ, зи­до­ви­ма на­ше со­бе;

Ни­јед­на зем­на ра­дост ни­је
Ко она рај­ска: – Бо­гом да­та –
Кад нам се чи­сте деч­је ру­ке
с љу­ба­вљу скло­пе око вра­та;

Ни­јед­на пе­сма тол­ко не­ма
Му­зи­ке, ко­ја су­мор ле­чи,
Не­жно­сти ср­ца и ме­ко­те
Ко рај­ски акорд деч­је ре­чи…

Ка­ко је слат­ко, кад се има,
Иду­ћи на­шим зем­ним ка­лом,
Оби­ље до­бра и вр­ли­не
у јед­ном чи­стом ср­цу ма­лом.

преузето из: Православни мисионар

Пренијето са веб странице спц.рс

Copyright © 2020-2021 Paroisse Serbe Orthodoxe St. Siméon le Myroblite, Sherbrooke, Québec. All rights reserved.

  • Wix Facebook page